Intensive Interaction

Intensive Interaction: Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση, στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή, καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος, εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αναφέρεται σε άτομα με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες για την κατάκτηση των προ – γλωσσικών δεξιοτήτων της επικοινωνίας.
(πηγή: http://www.autismgreece.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=56 )
http://www.autismgreece.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=56